Dåben som (navngivnings)ritual

af Trine-Amalie Fog Christiansen og Lars-Jakob Harding Kællerød

”VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I hele kristendommens historie er mennesker blevet optaget i kirken ved at blive døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Som evangelisk-luthersk kirke bekender Den danske Folkekirke dåben som et sakramente, der er indstiftet af Jesus Kristus. Enhver dåb, som finder sted i den treenige Guds navn, er en gyldig dåb, uanset i hvilket kristent trossamfund dåben har fundet sted.” (Anordning om dåb i Folkekirken, 2. januar 2008).

Som det fremgår af dåbsanordningen, har dåben en oldgammel historie, der er flettet tæt sammen med den kristne tro hen over sproggrænser og folkeslag. Men hvordan forklarer man kort betydningen af et ritual, der gennem godt og vel flere årtusinder har fået stadig nye betydningslag og udtryk?

Figur 1: En Barnedaab (1884-88) af Michael Ancher (1849-1927). På maleriet ses kunstnerens datter Helga, omgivet af faddere, blive båret til barnedåb i Skagen Kirke. Maleriet tilhører Ribe Kunstmuseum. (Wikimedia commons).

Dåben – dengang og nu

Med de helt store penselstrøg og mange udeladelser kan det siges om dåben, at den gennem alle tider har været et overgangsritual, der har markeret eller initieret et tilhørsforhold. I oldkirken (omkring år 100-300 efter vor tidsregning) initierede dåben et tilhørsforhold til en bestemt tro (den kristne) på en bestemt Gud (den treenige), og dåben blev forstået som overgangen til et nyt liv; nemlig livet som døbt ind i en virkelighed, der rækker ind i evigheden, og leves i Guds nærvær.

Igennem århundreder var det en selvfølgelighed, at et barn, som var født i Danmark, ganske kort efter fødslen blev taget til kirken og døbt – eller, hvis barnet var svageligt, blev døbt i hjemmet. Det var væsentligt, at også et svageligt barn fik sakramentet, så det var sikret en plads i evigheden hos Gud. Dengang forstod man nemlig dåben som det, der gav adgang til Gudsriget, her og hinsides.

I den moderne folkekirke er der en tendens til, at dåben – fra folkelig side – opfattes som en markør i et menneskes liv, der gennem dåben knyttes til en tradition og nogle bestemte mennesker (fadderne). Med hensyn til tradition er det i en rapport fra 2015 påpeget, at enkelte af de adspurgte forbinder ”tradition” mere med dansk kultur end med en kirkelig eller religiøs sammenhæng (Leth-Nissen & Trolle 2015). Med andre ord: Dåbsforældrene forbinder dåben med en særlig dansk skik snarere end med et religiøst ritual. Rapporten bygger på kvalitative interviews med småbørnsforældre i Sydhavn Sogn, København, og den repræsenterer dermed en særlig geografisk og demografisk gruppering.

Man kan måske sige, at tilhørsforholdet med tiden har bevæget sig fra betydningen ”at tilhøre” (være forbeholdt) Gud til betydningen ”at høre til” (have en plads) i fællesskabet i og om Gud. Formelt set kommer man helt konkret til at høre til i kirken, når man bliver døbt i en dansk folkekirke: Gennem dåben bliver man nemlig medlem af Den danske Folkekirke!

Andelen af døbte i de seneste årtier

I de seneste årtier er andelen af medlemmer i Den danske Folkekirke faldet stødt, og med denne tendens er der også sket et naturligt fald i den procentvise del af børn, der døbes. Ifølge tal fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter var det således næsten 90 % af indbyggerne i Danmark, der i år 1990 var medlem af folkekirken, mens tallet for 2023 er nede på 72 %. Nogenlunde parallelt med denne udvikling er barnedåbsprocenten i Danmark faldet fra, at det i 1990 var 80,6 % af alle børn født i Danmark, der blev døbt, til det i 2021 var 56,2 %.

Der er iøjnefaldende store forskelle på dåbsprocenten i Danmarks ti stifter, og til trods for mindre forskydninger igennem de godt 30 år, tallene dækker, er der en tendens til, at dåbsprocenterne generelt er højest i Jylland og en del lavere på Sjælland. De laveste andele af døbte findes igennem hele perioden i Københavns Stift, hvor blot 35,7 % af børnene født i 2021 blev døbt, mens det til sammenligning var tilfældet for 73,0 % i Viborg Stift i Jylland (se figur 2).

Der er mange ubekendte i denne statistiske fremlæggelse. At tallene skulle være et udtryk for en reel flugt fra Den danske Folkekirke, som visse medier har for vane at udlægge opgørelser om folkekirken fra Danmarks Statistik som, er måske en overdrivelse. Naturligvis er udmeldelser en del af forklaringen på den faldende kurve, men det står ikke alene. Tallene afspejler også, at størstedelen af de immigranter, der kommer til Danmark, ikke hører til en evangelisk-luthersk kirke som Den danske Folkekirke, og i 2013 argumenterede daværende generalsekretær i Bibelselskabet, Morten Thomsen Højsgaard, ydermere for, at de faldende tal i høj grad skyldes, at flere forældre, særligt i byerne, undlader at døbe deres børn (Højsgaard 2013). Den ovennævnte undersøgelse fra Sydhavn Sogn viser, at det både er forældre, der er medlemmer af folkekirken, og forældre, der ikke er medlemmer, der fravælger dåben til deres børn, og ofte er begrundelsen, at barnet selv skal kunne tage dette valg senere i livet. (jf. Leth-Nissen & Trolle 2015, s. 52ff.).

Figur 2: Den procentvise andel af medlemmer af folkekirken og barnedåbsprocenten for Københavns Stift, Fyens Stift og Viborg Stift baseret på tal fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (www.fkuv.dk). Der foreligger ikke tal for dåb i årene 2001 og 2002, ej heller andelen af medlemmer af folkekirken for 2003. Stigningerne fra 2020 til 2021, der ses på alle tre kurver vedrørende dåb, må i høj grad tilskrives Corona-pandemien, hvor landets kirker delvist var lukkede i 2020.

Dåbshandlingen i Den danske Folkekirke

Dåbens årtusinder lange historie afspejles i det ritual, som i dag er rammen om enhver dåb i folkekirken herhjemme (jf. Dåbsritualet i Den danske Folkekirke). Der findes vejledninger til dåb helt tilbage fra omkring år 100 i det skriftlige dokument ’Didaké’, hvor man anvises at døbe ”i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn – og i levende [rindende] vand.” (Didaké VII). Og selvom de færreste i dag bliver døbt i rindende vand, lyder de samme ord stadig over døbefonten i alle folkekirker landet over, når der hældes vand over den person, som skal døbes.

I takt med at den kristne tro blev formaliseret – trosfællesskaber, der mødtes i hjemmene, blev til kirker og statsreligion – blev dåbsritualet udbygget og forkortet og ændret gennem århundreder til det autoriserede ritual fra 1992, som benyttes i dag (jf. Garne 2023). Det danske dåbsritual har i høj grad sit forlæg i Luthers døbebog af 1526, men selvom reformationen satte tydeligt præg på teologi, kirkebygninger og trospraksis i landet, blev dåben i sin kerne ikke nyskabt, men snarere tilpasset en tid og en retning. I 1783, ved biskop N.E. Balle (1744-1816), og siden i 1895 revideredes dåbsritualet med mindre ændringer, og allerede i 1912 autoriseredes et nyrevideret dåbsritual, fremlagt af biskop Peter Madsen (1843-1911) ved et bispemøde i 1910. Dette dåbsritual ligner i store træk vor tids. I hjertet af dåbsritualet står stadig vandet og dåbsformularen, ”i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,” som allerede var en del af dåbspraksissen omkring år 100. Den del af ritualet kaldes simpelthen dåbshandlingen.

Dåben som markering af navnet

Lige før selve dåbshandlingen spørger vi i dansk tradition om den døbtes navn. Det spørgsmål har været en formaliseret del af ritualet fra biskop Balles revision i 1783 og frem til i dag, og for mange forældre har den del ifølge den tidligere nævnte rapport om dåb (Leth-Nissen & Trolle 2015) stor betydning. Sammen med faktorer som familietradition og ’det at være dansk’ er markeringen af, at barnet får et navn, de mest tungtvejende årsager for at lade sit barn døbe (ibid.; jf. Hazen 2022).

Selve navngivningen er dog som sådan ikke en del af ritualet, men snarere en personregistrering, der sker ved det lokale kirkekontor, før den kirkelige begivenhed (jf. Dåbsritualet i Den danske Folkekirke). Hvis man ikke allerede har et navn, bliver man navngivet i forbindelse med dåben, men man kan også navngive sit barn, uden at det bliver døbt. Man kan sige, at dåben knytter sig til navngivning, men at navngivning ikke nødvendigvis knytter sig til dåb.

Et barn skal navngives senest seks måneder efter, det er blevet født, enten på kirkekontoret i forbindelse med dåb eller ved navngivning gennem bopælssogn. Dog foregår navngivning alene igennem fødselskommune, såfremt barnet er født i Sønderjylland.

At forældre (stadig) ser navngivning som en vigtig del af dåben, viser måske, at et navn ikke kun får betydning gennem en formel registrering ved en myndighed, men også ved at blive præsenteret i et fællesskab: Barnet bliver vist frem og dets navn kommer i brug, når det bliver sagt ved dåben. Når den person, der bærer barnet ved døbefonten, bliver spurgt: ”Hvad er barnets navn?”, ja, så samler fortid og fremtid og nutid sig i det øjeblik, der svares med barnets fulde navn.

Kilder og litteratur:

  • Anordning om dåb i Folkekirken, 2. januar, 2008. Online tilgængelig (sidst tilgået, 18-07-2023).
  • Didaké VII: se: P. Schindler, Antiquitates Christianae III: De Apostolske Fædre, vol. I. København. (1948) s. 49f., samt J. Rosenløv efter M.B. Riddle i: A. Roberts o.a. (red.), Ante-Nicene Fathers, vol. 7. Buffalo, New York (1886).
  • Dåbsritualet i Den danske Folkekirke = Folkekirkens dåbsliturgi. Online tilgængelig (sidst tilgået, 18-07-2023).
  • Garne, Kristoffer (2023). Udgang, indgang, overgang. Dåbsritualer og dåbssalmer. I: Tidsskriftet Fønix 2023, s. 110-127. Online tilgængelig (sidst tilgået, 18-07-2023).
  • Hazen, Isabelle (2022, 29. juni). Dåb. I: Kristeligt Dagblad. Online tilgængelig (sidst tilgået, 18-07-2023).
  • Højsgaard, Morten Thomsen (2013, 8. marts). Masseflugt fra folkekirken er en storm i et glas vand. I: Kristeligt Dagblad. Online tilgængelig (sidst tilgået, 18-07-2023).
  • Leth-Nissen, Karen Marie & Astrid Krabbe Trolle (2015). Dåb eller ej? Rapport om småbørnsforældres til- og fravalg af dåb. København, Københavns Universitet. Online tilgængelig (sidst tilgået, 18-07-2023).

Nordic names in videogames: a brief empirical overview and research propositions

by Carin Leibring Svedjedal

Videogames have rapidly become a global industry for entertainment, bringing an interactive approach to the consumption of media. Compared to books or movies where the reader or the viewer takes a passive role, video games offer a more interactive approach where the player has a more active role, and in some games has agency to alter the course of the story and how it plays out.

An important aspect of video games is the environment and “worldbuilding”, i.e., how the environment in the game is constructed story-wise, visually and audio-wise through particular storytelling, animations, and soundtracks. In the worldbuilding of video games, names on both so called NPC:s (Non Playable Characters) and places in the game play an important role, especially if the world in question intends to index a specific cultural area. This can be compared to e.g., literary onomastics (cf. The Oxford Handbook of Onomastics, part IV).

In this blog post I will explore names that are derived from or connote to traditional Nordic names, and we will specifically have a closer look at a videogame called “The Elder Scrolls V: Skyrim” (henceforth only referred to as Skyrim). I will also summarize and conclude the blog post with some possible research propositions on how video games can be used as material in socio-onomastic research.

Contextualizing Skyrim

Skyrim is a so-called open world fantasy RPG. In short, open world means that the player can explore areas and walk around in the game-world more or less without restrictions. Fantasy is like the book and movie genre, i.e., a deviant reality where supernatural phenomena, such as magic, plays a major role. Lastly, RPG is short for Role Playing Game which describes the ability of the player to advance his or her character in the game-world, whether it be trough gaining experience (level up), and to play a role in the story of the game – usually as the protagonist of the story.

Skyrim, being a fantasy game, contains such typical fantasy elements such as magic and mythological creatures. The game-world has its own set of political and religious systems, which somewhat resembles our real world, but are still distinctively separate from it. In the following, I will dive deeper into the game and give some empirical onomastic examples.

Names in Skyrim

Skyrim is part of a long-run game series called “The Elder Scrolls [V]”, developed by Bethesda Softworks. As the full title indicates, it is the fifth game in the series and was released in 2011. The game is set in the fictional world of Tamriel, where the region of Skyrim constitutes the northernmost part of Tamriel. In Skyrim the player can create and name their own character: this includes choosing what kind of “race” the character should be. “Race” in this case means different kinds of mythological or real-world creatures, like elves, orcs, cat-like people called “Khajiits”, or humanoid lizards called “Argonians”. Among the different kind of races are also more real-world inspired humans, like the “Nords”, “Redguards”, “Bretons” and “Imperials”.

The main story revolves around the return of previously extinct dragons where the mission of the player is to defeat a particular dragon named Alduin, who wants to dominate Skyrim and Tamriel. The player achieves their mission of stopping Alduin through a series of quests, which eventually leads up to a final battle against Alduin. The player is also able to do many so-called side-quests, i.e., quests not directly related to the main story, both during the main story and afterwards. During these quests, the player can travel around in Skyrim and interact with NPC:s. Exploring and interacting are thus central features of the gameplay, where names on NPC:s and places are important to for the player to note in order to find the right places and people.

Another important aspect of the story in Skyrim is a raging rebellion and war of independence, where the “Imperials” – a very Roman-like people – try to maintain control of Skyrim against the “Stormcloaks”, which want an independent Skyrim for the Nords. The Imperials are heavily inspired by Roman architecture, armour and mentality, their armies are for instance called “legions”. The Stormcloaks on the other hand consist of Nords who are native to Skyrim – their battle-cry is “Skyrim belongs to the Nords!”.

This leads us to the names’ of NPC:s and places in Skyrim. Since Skyrim itself is located in the north of Tamriel and the native inhabitants are called “Nords”, there are several named NPC:s and places which have a clear linguistic connection to traditional real-world Nordic names, that create a certain sense of Skyrim being “Nordic” or maybe even “Norse”. Below follows a table with a couple examples on personal names, followed by a table with place names.

Masculine personal namesFeminine personal names
ArngeirAlfhild Battleborn
Asbjorn FiretamerEydis
TolfdirFrea
Torbjorn Shatter-ShieldHjordis
UlfricUthgerd the Unbroken
Yngvar the SingerYrsa
Place names
Geirmund’s Hall
Haafingar
Hendraheim
Hjaalmarch
Nilheim
Ruunvald
Ustengrav
Volskygge

Without diving into a full analysis of each example, I would like to remark on a couple of aspects of the names shown above before concluding with some research propositions:

  • The personal names contain in some cases a descriptive by-name to the character, which could be in line with older Nordic name-giving traditions.
  • Despite the game being a part of the fantasy genre with its own religious belief system, a couple of personal names contain mythological Norse elements, e.g. Frea, Eydis and Hjordis.
  • The place names are generally made up, while the personal names are borrowed from existing real-world onomasticon. This leads to the place names not being interpretable in the same way, but instead raise questions about what happens when Anglo-Saxon or English speaking game developers are creating names that are supposed to remind of traditional Nordic place names. What is it in a place name that makes it “Nordic”? In the examples shown above especially “-heim” and “-grav” are strong indicators on a name being interpreted as typically Nordic.

Research propositions: videogame name material in socio-onomastics

This blog post is an attempt at making a short introduction of video games as a potential way for studies of socio-onomastics. Although I have not focused on conducting any deep analysis on the examples presented above, I would like to propose a couple of research topics where video games could be used as research material.

The first proposition is linked to the topic in this post, i.e. names as a part of creating game-worlds (cf. literary onomastics) and what implications the names have for the story. This could also include theonyms in fantasy games, e.g. how belief systems are designed and what role the names play in the belief system. Lastly, many fantasy video games contain newly created languages, Skyrim included: this could carry potential in studying how an onomasticon emerges within a language.

The second proposition is linked to what was briefly mentioned in the beginning about what defines an RPG, i.e. the player’s ability to create and name their own character and advance their character through the game while maintaining their role in the story of the game. Personally, I would find it very interesting to explore how players reason when they are choosing a name for their character, and what characterizes the thought process behind choosing a name. Do they pick from an existing onomasticon, do they make up new names and if so, what is it in the name that makes it a “name” according to the player? Since video games constitute a large part of the contemporary entertainment industry and engage millions of people all over the world in taking part of the many worlds and characters within the games, I hope this can be viewed as an interesting and fruitful field of research too.